Skip to main content
DanHatch Poland

Polityka prywatności

Polityka prywatności dla Danhatch Poland S.A.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć dane, które zbieramy, dlaczego je zbieramy i co z nim robimy. Jest to ważne, nie tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, ale także w celu zapewnienia zgodności działań DanHatch Poland S.A. z  Rozporządzeniaem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane ogólnym rozporządzenie o ochronie danych czy też „RODO”) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).
W związku powyższym chcemy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zasadach ich przetwarzania w ramach prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej i działań marketingowych.

Cel i zastosowanie

W  DanHatch Poland S.A. uważamy za bardzo ważne, że uważasz nas za godnego zaufania partnera, dlatego chcielibyśmy przekazać przejrzyste informacje na temat tego, co robimy i jak traktujemy Twoje dane osobowe. Niniejsza  polityka opisuje, w jaki sposób DanHatch Poland S.A. gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkownika podczas komunikowania się z nami lub odwiedzania naszej strony internetowej. Nasze usługi są skierowane do firm publicznych i prywatnych, dlatego przetwarzane przez nas informacje dotyczą przede wszystkim firmy, którą reprezentujesz. Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, które nam przekazujesz lub które gromadzimy za pośrednictwem naszej strony internetowej. Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby zoptymalizować korzystanie z witryny zgodnie z opisem w naszej polityce dotyczącej plików cookie w danhatch.pl.

Administratorem danych osobowych jest DanHatch Poland S.A. z siedzibą w Starym Widzimiu 254 (kod 64-200 Wolsztyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000285507, NIP 9231645598. Jeśli chcesz skontaktować się z DanHatch Poland S.A. nasze dane kontaktowe znajdziesz w punkcie 5.

Jeżeli łączy Cię z Administratorem relacja biznesowa, Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas lub strony trzecie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przez prawnie uzasadniony interes należy rozumieć marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora lub strony trzecie.
W przypadku braku powiązań biznesowych pomiędzy Tobą a Administratorem Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Jeżeli wyrazisz zgodę, Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów marketingowych również po zakończeniu obowiązywania umowy między Tobą a Administratorem. Administrator nie będzie przetwarzał Twoich danych osobowych, jeżeli cofniesz uprzednio wyrażoną zgodę. Przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody jest dalej zgodne z prawem.

Jeżeli zamierzasz zawrzeć lub zawarłeś z Administratorem umowę Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów sprzedaży, transportu, przesyłki, szczepienia oraz badań dotyczących piskląt jednodniowych. Podstawą przetwarzania danych jest wówczas art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Zasady te obejmują:

  1. Cel i rodzaj gromadzonych danych osobowych
  2. Udostępnianie danycho sobowych
  3. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych                                                                                                
  4. Twoje prawa         
  5. Dane kontaktowe
  6. Okres przechowywania danych osobowych
  7. Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych
  8. Podanie danych osobowych
  9. Zmiany w polityce prywatności 
  10. Pytania dotyczące polityki prywatności

1. CEL IRODZAJ ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową
Automatycznie zbieramy informacje o Tobie i Twoim korzystaniu ze strony internetowej podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Mogą to być informacje o twoim adresie IP, typie używanych przeglądarek, odwiedzanych stronach, aktywowanych linkach oraz sposobie nawigacji i ogólnie korzystania ze strony internetowej. Celem tego gromadzenia danych jest dążenie do naszego uzasadnionego interesu w optymalizacji doświadczenia użytkownika i funkcji naszej strony internetowej oraz zarejestrowanie, ile czasu odwiedzający spędzają na naszej stronie internetowej, aby móc pokazać Ci istotne informacje. Podstawę prawną przetwarzania danych na naszej stronie internetowej można znaleźć w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), art.6 ust.1 lit. f.

Kiedy masz pytania lub komunikujesz się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej
Po wypełnieniu formularza kontaktowego zbieramy informacje na temat Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu oraz danych na temat firmy, którą reprezentujesz. Gromadzimy również informacje na temat obszaru zainteresowań i pytań. Kiedy pobierasz naszą broszurę, zbieramy informacje na temat Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu oraz danych dotyczących firmy, którą reprezentujesz.

Celem gromadzenia tych danych jest udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania lub komunikowanie się z Tobą w celu zapewnienia usługi, której potrzebujesz lub usługi, którą chcesz nam dostarczyć. Podstawę prawną przetwarzania danych  można znaleźć w art.6 ust.1 lit. f.

2. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Udostępniamy dane osobowe tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub w celu świadczenia oferowanych przez nas usług i produktów. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane partnerom zewnętrznym, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu. Korzystamy z zewnętrznych partnerów w niektórych naszych usługach, w celu wsparcia technicznego dla naszej strony internetowej oraz przetwarzania i przechowywania danych w systemach. Listę naszych podmiotów przetwarzających dane można uzyskać, kontaktując się z DanHatch Poland S.A.  – patrz dane kontaktowe w punkcie 5.

Firmy te są podmiotami przetwarzającym dane i muszą przestrzegać naszych procedur. Podmioty przetwarzające dane nie mogą przetwarzać danych w żadnym innym celu niż w celu wypełnienia ich umowy z nami, a wszystkie dane muszą być traktowane poufnie. Zawarliśmy pisemne umowy o przetwarzaniu danych ze wszystkimi podmiotami przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. (1.) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, (2.) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), (3) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 5 poniżej.

3. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Automatycznie zbieramy informacje o Tobie i Twoim korzystaniu ze strony internetowej podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Mogą to być informacje o twoim adresie IP, typie używanych przeglądarek, odwiedzanych stronach, aktywowanych linkach oraz sposobie nawigacji i korzystania ze strony internetowej w ogóle.

Jeśli zdecydujesz się skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego/rejestracji na naszych stronach lub pobrać zgromadzoną zawartość z naszej strony internetowej, Twoje informacje będą przechowywane w naszej wewnętrznej bazie danych (Dynamic Web), zebrane w wiadomości e-mail i wysłane do nas za pośrednictwem protokołu Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

Informacje te nie zostaną usunięte automatycznie. Jeśli chcesz usunąć swoje dane, skontaktuj się z nami (patrz punkt 5).

4. TWOJE PRAWA

W  DanHatch Poland S.A. chcemy pracować w przejrzysty sposób i poinformować o twoich prawach w odniesieniu do gromadzenia danych.

Prawo dostępu
W każdej chwili masz prawo zażądać od nas informacji, w tym informacji na temat rodzaju danych, które zarejestrowaliśmy na Swój temat, do jakich celów służy, kategorii danych osobowych, potencjalnych odbiorców danych i pochodzenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Jeśli chcesz otrzymać taką kopię, wyślij pisemną prośbę do Twojej osoby kontaktowej w  DanHatch Poland S.A. lub zapoznaj się z informacjami kontaktowymi w punkcie 5. Możesz zostać poproszony o dostarczenie dokumentacji, aby udowodnić, że jesteś w rzeczywistości tą osobą.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia
Masz prawo do poprawienia swoich danych w dowolnym momencie. Jeśli zauważysz jakiekolwiek błędy w swoich danych osobowych lub danych swojej firmy, skontaktuj się z osobą kontaktową w  DanHatch Poland S.A. lub napisz e-mail do osoby kontaktowej wymienionej w punkcie 5, abyśmy mogli ją poprawić.

Prawo do usunięcia
W niektórych przypadkach masz prawo do usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych, na przykład, jeśli wycofujesz zgodę , wnosisz sprzeciw lub jeśli nie mamy już prawa do kontynuowania przetwarzania. Jeśli dalsze przetwarzanie jest konieczne, na przykład w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub ustalenia, zastosowania lub obrony roszczenia prawnego, nie jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych. W przeciwnym razie odnosimy się do sekcji 3 dla naszych zasad przechowywania i usuwania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
W niektórych przypadkach masz prawo ograniczyć nasze przetwarzanie do przechowywania tylko, na przykład jeśli dane, które posiadamy są nieprawidłowe lub wniosłeś sprzeciw wobec sposobu przetwarzania. W przeciwnym razie zapoznaj się z punktem 1, aby uzyskać wyjaśnienie naszej podstawy prawnej przetwarzania.

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w zakresie marketingu bezpośredniego. Ponadto w każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które robimy w oparciu o nasze uzasadnione interesy z powodów, które dotyczą Twojej osobistej sytuacji.

Prawo do wycofania zgody
W każdej chwili masz prawo do wycofania wszelkich udzielonych nam zgód, na przykład w odniesieniu do biuletynów lub marketingu bezpośredniego.

Prawo do skargi
Jeśli masz powody sądzić, że nie przetwarzamy Twoich danych osobowych we właściwy sposób, skontaktuj się z osobą kontaktową w  DanHatch Poland S.A. lub zapoznaj się z danymi kontaktowymi w punkcie 5. Rozważymy Twoją sprawę i dołożymy wszelkich starań, aby naprawić błąd, jeśli dotyczy. W każdej chwili możesz również złożyć skargę  do krajowego organu ochrony danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi do niniejszej polityki lub jeśli chcesz skorzystać z jednego lub więcej swoich praw, skontaktuj się z nami:

poprzez skierowanie korespondencji tradycyjnej na adres: Stary Widzim 254, 64-200 Wolsztyn lub;
za pośrednictwem adresu e-mail: danhatch@danhatch.pl.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.
Obecnie w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach zawarcia i wykonania umów łączących Cię z Administratorem okres ten wynosi 7 (siedem) pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH SZCZEGÓLNIE CHRONIONYCH

Administrator nie przetwarza Twoich danych osobowych, które byłyby szczególnie chronione.

8. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie bezpośrednio danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania jednak danych osobowych może jednak, w zależności od kontekstu, w którym dane te są przetwarzane, uniemożliwić kontakt z Tobą lub przesyłanie Ci treści marketingowych.

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Najnowsza wersja tej polityki będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej danhatch.pl

10.  PYTANIA DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki prywatności lub przetwarzania danych lub jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą możliwego naruszenia lokalnych przepisów dotyczących prywatności, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 5.